Teachers of B. Tech. Courses Teachers of B. Tech. Courses

MA 103 Mathematics I
2001 S.R. Ghorpade, B.V. Limaye, R.P. Kulkarni, M.K.Srinivasan
2000 I.K. Rana, A.K. Pani, S.V. Sabnis
1999 I.K. Rana, A.K. Pani
1998 A. Ranjan, R.P. Kulkarni
1997 B.V. Limaye, S.R. Ghorpade
1996 B.V. Limaye, A. Ranjan, B.D. Khanwalkar, R.R. Joshi
MA 104 Mathematics II
2002 A. Ranjan, P. Vellaisamy, G.K. Srinivasan, Balwant Singh
2001 A.R. Shastri, G.K. Srinivasan, J.K. Verma, A.Ranjan
2000 D.V. Pai, V.D. Sharma
1999 D.V. Pai, M.K. Srinivasan
1998 D.V. Pai, J.K. Verma
1997 K.D. Joshi, V.D. Sharma, J.K. Verma, P. Vellaisamy
MA 203Mathematics III
2001 A.K. Pani, D.V. Pai, V.D. Sharma, G.K. Srinivasan
2000 K.S. Parihar, J. Prakash, N.S. Krishnan, Prem Narain
1999 P. Chaturani, N. Sivaramakrishnan
1998 P. Chaturani, N. Sivaramakrishnan
1997 B.S.R. Rao, S. Santhanam
1996 B.S.R. Rao, S. Santhanam, Prem Narain, P. Chaturani
MA 204 Mathematics IV
2002 K.S. Parihar
2001 N. Sivaramakrishnan
2000 K. D. Joshi
1999 N. Sivaramakrishnan
1998 N. Sivaramakrishnan
1997 K.S. Parihar
MA 210 Introduction to Numerical Analysis
2002 V.D. Sharma
2001 P. Chaturani
2000 P. Narain
1999 J. Prakash
1998 J. Prakash
1997 J. Prakash
MA 212 Probability, Random Process and Statistical Inference
2002 K. Sureshkumar
2001 R.R. Joshi
2000 R.R. Joshi
1999 A. Subramanyam
1998 A. Subramanyam
1997 S. Purkayastha