Mathematics

Sl.

RollNo

Name of student

E-Mail (xxx@math.iib.ac.in); WebSite: http://www.math.iitb.ac.in/~xxx

1

10509001

Rakesh Ratnakar Pawar

rakeshpawar

2

10509002

Mrigendra Singh Kushwaha

mrigendra

3

10509003

Asha P.C.

ashapc

4

10509004

Ravindra Kumar

ravindra

5

10509005

Rekha Biswal

rekha

6

10509006

Anupam Shikari

anupam

7

10509007

Pranab Rakshit

pranab

8

10509008

Mohammad Salim

salim

9

10509009

Biswanath Sarkar

biswanath

10

10509010

Ranjan Barman

ranjan

11

10509011

Dharmendra Kumar

dharmendra

12

10509012

Sujay Biswas

sujay

13

10509013

Priyanka Bhardwaj

priyanka

14

10509014

Saidul Naik Pathalavathu

saidulnaik

15

10509015

Ali Akhtar

aliakhtar

16

10509016

Ishu Srivastava

ishu

17

10509017

Shelar Kunalkumar Nandakumar

kunalkumar

18

10509018

Milan Patra

milan

19

10509019

Neha Prabhu

nehaprabhu

20

10509020

Debjani Maity

debjani

21

10509022

Ashish Kumar Sharma

ashishkumar

22

10509023

Pandit Madhura Satish

madhura

23

10509024

Kurhade Nishigandha Shivaji

nishigandha

24

10509025

Singh Jitendra Kumar Surendra

jitendras

25

10509026

Meena Sanjay Babulal

sanjay

26

10509027

Papri Majumder

papri

27

10509029

Sanap Chhaya Karbhari Savitri

chhaya

28

10509030

Bamdeb Roy

bamdeb

29

10509202

Tshering Doma Wangdi

tshering

30

10509032

Neetu Tongriya

neetu

31

10509028

Prajakti Kisan Suryawanshi

prajakti