Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
70 Shivanand Basaidz Hiremath 1980
69 Avinash Digambar Dharmadikari 1980
68 Shrikant Moreshwar Padhye 1980
67 Sudhir Hanumantrao Kulkarni 1980
66 Labib Jskandar Hanna 1980
65 Babu lal lohar 1980
64 Upadhya venkataramana sambhashiva 1980
63 Suneeta Shankar Puranik 1979
62 pisapati Ramalingaiah Sharma 1979
61 Bambethar Govind Thirtha 1979
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Next  Last