Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
50 H. L. Yadav 1978
49 A. N. Bhat 1978
48 Parvatham Venkatachalam 1978
47 A. K. Singhal 1978
46 D. N. Holla 1978
45 D. G. Mahajan 1978
44 Mohan Vasudeva 1978
43 Avinash Kumar Banerjee 1977
42 Yalgalwade Shrinivas Murthy Prahalad 1977
41 Uma Srinivasan 1977
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Next  Last