Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
28 P. K. Mahanti 1976
27 K. V. Rajan 1976
26 Ram Narain 1976
25 V. K. Sharma 1976
24 Parashu Ram 1976
23 Krishna Madhav Nigam 1975
22 C. V. Srinivasa Prakash 1975
21 Bhanwer Sen Goel 1975
20 Pooran Singh Kushwaha 1975
19 Santi Kumar Ghosh 1975
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  Next  Last