Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
34 M. K. K. Kadal Bajoo 1976
33 S. P. Rao Hebbare 1976
32 S. K. Gupta 1976
31 P. Sinha 1976
30 B. D. Acharya 1976
29 A. K. Kandya 1976
28 P. K. Mahanti 1976
27 K. V. Rajan 1976
26 Ram Narain 1976
25 V. K. Sharma 1976
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Next  Last