Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
24 Parashu Ram 1976
23 Krishna Madhav Nigam 1975
22 C. V. Srinivasa Prakash 1975
21 Bhanwer Sen Goel 1975
20 Pooran Singh Kushwaha 1975
19 Santi Kumar Ghosh 1975
18 Om Prakash Sharma 1975
17 C. V. Gopalkrishnan Nair 1975
16 Hirdeshwar Saran Saxena 1975
15 Atchuta Seethrama Sarma 1975
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Next  Last