Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
40 Nagesh Narasimha Kaulgud 1977
39 Bharati Gundu rao Prakash 1977
38 Prem Kumar Gupta 1977
37 Sundera Kumar Jain 1977
36 N. K. Parohit 1977
35 C. R. Sridhar 1976
34 M. K. K. Kadal Bajoo 1976
33 S. P. Rao Hebbare 1976
32 S. K. Gupta 1976
31 P. Sinha 1976
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  Next  Last