Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
14 Pasarakonda Venkata Bhagavata 1975
13 Vivekanand Mishra 1974
12 sanjay Kumar Vij 1974
11 Raj Rani Bhargava 1974
10 Bandaru Venkata Ramana 1974
9 M. Nandanan 1973
8 Devidas Vyankatesh Pai Dhungat 1973
7 Sharad Chandra Purohit 1973
6 Javagal Keshavaiah Sridhara 1972
5 Sankari Prosad Bhattacharyya 1972
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Next  Last