Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
156 Aksheya Kumar Sahu 1992
155 Vaithu Radhakrishnan Sudursan 1992
154 K. N. S. Kasi Viswanadham 1992
153 P. Shunmugaraj 1992
152 Guruswamy Ramakrishnan 1992
151 T. E. Govindan 1992
150 J. Krishnan 1991
149 Prasanta Sankar Bandyopadhyay 1991
148 Milind Diwakar Atrey 1991
147 Yogendra Kumar Gaur 1991
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  Next  Last