Doctoral Alumni

# Name Year Supervisor Thesis Title
6 Javagal Keshavaiah Sridhara 1972
5 Sankari Prosad Bhattacharyya 1972
4 Roshan Lal Batra 1970
3 Manohar Ganpati Palekar 1970
2 Girish Anant Patwardhan 1970
1 Parshotam Chaluram 1969
First  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34